21:08 03/08/2023

Chấn chỉnh việc thực hiện quy định pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại TP Cần Thơ

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam

Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em (PCXHTE) tại TP Cần Thơ.

Thời điểm thanh tra, UBND TP Cần Thơ chưa tham mưu cho HĐND TP ban hành các nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung PCXHTE tại địa phương theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ chưa bố trí kinh phí và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trẻ em theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Trẻ em.

Ngoài ra, TP chưa lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo để hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em thuộc hộ nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2022/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ chưa hướng dẫn câu lạc bộ trẻ em đường phố lập hồ sơ đề nghị UBND TP Cần Thơ cấp đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2, Điều 57 Luật Trẻ em, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, Điều 11 Luật số 28/2018/QH14.

Sở LĐTB&XH TP chưa tham mưu cho UBND TP tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trẻ em theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Trẻ em.

Chưa tham mưu cho UBND TP Cần Thơ cấp kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 11 trẻ em mồ côi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt Thiên Ân theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 20.

Kết quả thanh tra tại quận Ninh Kiều và 2 phường Cái Khế, An Bình thuộc quận, cho thấy UBND quận Ninh Kiều và UBND 2 phường trên chưa tham mưu cho HĐND quận và HĐND phường ban hành Nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung PCXHTE tại địa phương theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND quận Ninh Kiều và UBND 2 phường Cái Khế, An Bình chưa báo cáo HĐND quận, HĐND phường việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương, trong đó có nội dung thực hiện PCXHTE tại địa phương theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 121.

Chưa tham mưu HĐND quận, HĐND phường tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm theo quy định tại khoản 2, Điều 78 Luật Trẻ em.

Chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về PCXHTE theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 121.

Đáng lưu ý, tại thời điểm thanh tra, UBND quận Ninh Kiều xác định sai thời điểm hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 8 trẻ em. Ngoài ra, UBND quận chưa điều chỉnh 12 đối tượng từ người khuyết tật là trẻ em sang đối tượng là người khuyết tật theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 20.

Chưa chỉ đạo các phường hướng dẫn 19 cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi lập hồ sơ đề nghị hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 20.

Chưa chỉ đạo phường Xuân Khánh tìm người chăm sóc thay thế, lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho 14 trẻ em bị bỏ rơi đang sinh sống tại chùa Bửu Trì theo quy định tại Nghị định số 20.

Phường Cái Khế, phường An Bình chưa thống kê trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, chưa xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 56.

UBND phường An Bình chưa hướng dẫn 3 cá nhân, hộ gia đình; UBND phường Cái Khế chưa hướng dẫn 5 cá nhân, hộ gia đình nuôi  trẻ mồ côi lập hồ sơ hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 20.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham mưu HĐND TP ban hành nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung PCXHTE tại địa phương...

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bố trí kinh phí và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trẻ em theo quy định. Lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo và chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê số trẻ em thuộc hộ nghèo chưa được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên để truy trả số tiền chưa được hỗ trợ theo quy định.

Chỉ đạo Sở LĐTBXH, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường Cái Khế, phường An Bình, Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt Thiên Ân, câu lạc bộ trẻ em đường phố khắc phục những thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra thiếu sót.

Theo Thanh tra

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận